Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dotrzeć pieszo

Telefon: 32 285 50 38
E-mail:

22suH6vjGRrGCWN6IkEwUsaTuGGdYZHTHMY1HxZiDnQvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

Z5wfaTRY-YuFhjoLx5ebm24YnaTDyiFPcR6E2GfHuuAvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

dGDkUePU6ZOJGd0zjoNrhPVe3-xNOK3SFPse4Lb8P4cvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

Qbj3gSefY-_XjuW0V2727FjB4HD5EhZdANA7oK2vRzQvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

FGsMSFuPiSmKW2YOJEz3aevTcBZcy88Uvcv_BzKujq4vF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

v6qxSzK8QmYWEJZ2JAhdDDbw6EHpeRi3cgzJNRDsbsEvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

YL5aQUlp1xs5ftzMipwRAPS_IFNhUP_llDQnC3VGkhQvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

MRDkAD_S31esxIfMI4td9vypgLAzu6qTPAnnqpb-vDYvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

bgafZVK9Xi3ICvVAai2WIFgGhiKpSpmky7HmUksXYqAvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

mC8nYySJXEZRS7dzacKei7_HgvBCjeZcBCyITwsDWoM61VjPISOSUy9YwIw7vxzvbGL6m_5MIeLTxpWqWP9aBw

Strona główna » Formy aktywizacji » Zajęcia aktywizacyjne

Zajęcia aktywizacyjne

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia w szczególności przez:

 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (Klub Pracy),
 • uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
 • dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Co to jest Klub Pracy?

Klub Pracy - udziela osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. W czasie zajęć w Klubie Pracy uczestnicy uzyskują wiedzę i zdobywają umiejętności, które pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z ich własną sytuacją zawodową.

Formy działania Klubu Pracy:

 • szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • zajęcia aktywizacyjne,
 • dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Szkolenie w ramach Klubu Pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
 • osób, które utraciły motywację do pozukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
 • osób, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodwej.

Szkolenie trwa trzy tygodnie: przez dwa tygodnie trwają zajęcia szkoleniowe, a następnie przez tydzień uczestnicy praktycznie stosują nabyte umiejętności.

Osoby bezrobotne, które w nim uczestniczą mają prawo do stypendium szkoleniowego. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie na podstawie Art. 41 pkt 4b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 • Zajęcia aktywizacyjne - to realizowane w formie warsztatów krótkie zajęcia dla osób, chcących uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne w aktywnym poszukiwaniu pracy.
 • Informacje - to materiały i źródła, zawierające różnego rodzaju dane przydatne w trakcie poszukiwania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Czego możesz się nauczyć w Klubie Pracy?

 • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy , które nimi rządzą.
 • Dokonasz analizy rynku pracy , na którym poszukujesz pracy dla siebie.
 • Określisz swoją sylwetkę zawodową oraz dokonasz bilansu swoich mocnych i słabych stron.
 • Określisz jak własne kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku pracy.
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu technik oraz metod poszukiwania pracy i nauczysz się stosować je w praktyce (pisanie: CV, listu motywacyjnego, własnej oferty pracy, poznasz zasady analizowania ofert pracy).
 • Nabędziesz umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami.
 • Nawiążesz kontakty pomocne przy poszukiwaniu pracy.
 • Uzyskasz wiedzę na temat różnych form zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193)

MASZ KŁOPOTY I  NIE BARDZO WIESZ JAK ZNALEŹĆ SIĘ NA RYNKU PRACY I  JAK SKUTECZNIE DOTRZEĆ DO PRACODAWCY ZGŁOŚ SIĘ DO KLUBU PRACY !!!

Jak napisać życiorys?

Dobrze skonstruowany życiorys powinien odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

 • jakie jest Twoje wykształcenie i czy jest ono zgodne z pożądanym przez pracodawcę,
 • czy zdobywasz nowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach,
 • jak wygląda przebieg Twojej kariery zawodowej.

Główne rodzaje życiorysów:

Chronologiczny – kładzie nacisk na doświadczenia zawodowe. Przebieg pracy zawodowej jest przedstawiony tu w odwróconym porządku chronologicznym : od ostatniego miejsca zatrudnienia do pierwszego. Układ ten jest wyjątkowo korzystny w przypadku ubiegania się o pracę zbieżną z doświadczeniem zdobytym w ostatnich latach pracy, eksponuje zdobyte doświadczenia.

Funkcjonalny – doświadczenia zawodowe charakteryzuje względny brak chronologii, uwypukla umiejętności i osiągnięcia przydatne na docelowym stanowisku pracy, kładzie nacisk na rodzaj i zakres kwalifikacji, a nie tempo i sprawność ich zdobywania. Polecany osobom, które zajmowały kilka podobnych stanowisk, wykonywały wolny zawód lub miały przerwy w zatrudnieniu.

Elementy CV

Dane ogólne:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • formalna fotografia.

Wykształcenie:

Informacje na temat wykształcenia podajemy w odwrotnej kolejności chronologicznej. Należy podać: datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły i/lub uczelni, wydział, kierunek, specjalizację, otrzymany tytuł zawodowy.

Doświadczenie zawodowe:

Kolejno zajmowane stanowiska i kolejne miejsca pracy podajemy w odwrotnym porządku chronologicznym. Podajemy: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków (w punktach).

Kursy, szkolenia, certyfikaty:

Należy wymienić te kursy i szkolenia, które są istotne z punktu widzenia pracodawcy i wymagań stanowiska, na które składamy ofertę. Podajemy: datę, czas trwania kursu, jego organizatora i temat. Wymieniamy również zdobyte certyfikaty.

Znajomość języków obcych:

Podajemy stopień opanowania języka (w mowie i piśmie). Warto wspomnieć o nauce języka za granicą. Jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające znajomość języka to wymieniamy je.

Dodatkowe umiejętności:

 • komputer – informacje dotyczące systemów i programów komputerowych, które znamy wraz ze stopniem ich znajomości. Wpisujemy także dane na temat odbytych kursów komputerowych,
 • prawo jazdy – informacje dotyczące faktu posiadania prawa jazdy, jego kategorii i roku wydania,
 • inne informacje – dotyczące obsługi urządzeń biurowych, specjalistycznych maszyn, kasy fiskalnej itp.

Zainteresowania:

Wypełnienie tego bloku nie jest obowiązkowe. Stanowi jednak okazję do zaprezentowania siebie, wyróżnienia się spośród wielu innych kandydatów.

Referencje:

Jeśli posiadamy referencje z poprzedniego miejsca pracy można o nich wspomnieć w dokumentach aplikacyjnych i zaznaczyć, że są dostępne na życzenie.

Składane dokumenty powinny zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i opatrzone własnoręcznym podpisem.

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny jest próbą przekonania potencjalnego pracodawcy, że jesteś idealną osobą do pracy w jego firmie na proponowanym stanowisku. Może on zostać napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie lub wysłany z własnej inicjatywy do firmy, w której chciałbyś pracować. Ma sprawić że zainteresujesz pracodawcę, który zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Właściwa treść listu motywacyjnego powinna składać się z następujących elementów:

 • wyrażenie zainteresowania pracą w danej firmie, jeżeli jest ona znana, z tradycjami warto do tego nawiązać podkreślając satysfakcję z możliwości złożenia oferty w firmie cieszącej się renomą,
 • krótki opis posiadanego wykształcenia, jeśli jest to wykształcenie kierunkowe łatwo wyjaśnić związek między nim, a chęcią objęcia określonego stanowiska, w innym przypadku należy dobrać przekonujące argumenty lub skupić się na umiejętnościach i doświadczeniach zawodowych,
 • krótki opis umiejętności i doświadczeń zawodowych, należy eksponować wiążące się ze specyfiką stanowiska,
 • motywy ubiegania się o pracę w określonej firmie, należy znaleźć przyczyny pozytywne, np. poznanie nowych metod pracy, poszerzenie zakresu odpowiedzialności,
 • w zakończeniu listu motywacyjnego należy zaakcentować chęć osobistego przedstawienia swojej kandydatury, rozmowy o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach.

List motywacyjny powinien mieć odpowiednią formę i treść:

forma:

 • jedna strona białego papieru formatu A4,
 • pisany na komputerze lub odręcznie,
 • koniecznie własnoręcznie podpisany,
 • czytelny, przejrzysty, staranny.

treść:

 • bezpośredni, raczej zachęcający,
 • stanowczy nie przyjmujący proszącego tonu,
 • rzeczowy i grzeczny,
 • profesjonalny – dotyczący tylko kwestii zawodowych,
 • atrakcyjny – zainteresuj czytelnika,
 • zwięzły – nie powtarzaj życiorysu,
 • tworzący pozytywny obraz Twojej osoby.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dział Pokój Telefon Adres e-mail
Pośrednictwa Pracy
i Poradnictwa Zawodowego
306
108 stanowisko 8
32 285 50 38 wew. 8
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 18417
 • 9JRp84FGz0FLkxyJRKGyb4LrAOoHmf6dmkAxbbIC8vc25EBPLixtfFGvCe49_eMIwuK7OQwprMu2DeNyXyHUIw

 • rUzA0_kHtTNREVTOT7w_2WFBPN72pynA1eGQXTM2UmI25EBPLixtfFGvCe49_eMIwuK7OQwprMu2DeNyXyHUIw

 • jd8HWmBsAQoa4U91x2Q74t7ed1cVKn_b1f0ROvHVDVE25EBPLixtfFGvCe49_eMIwuK7OQwprMu2DeNyXyHUIw

 • x_lctD03IxU_fsZt6VR71bQFDgwIU2IXsj8mKDkxfO825EBPLixtfFGvCe49_eMIwuK7OQwprMu2DeNyXyHUIw

 • R-lKcjLkzUzJTUxj6rzVriTMovrCOknVuymG-hXSblo25EBPLixtfFGvCe49_eMIwuK7OQwprMu2DeNyXyHUIw

 • q_MC66cOouvUlGLK-Gyruh9Vy9O3D6nL6e5arhBZX2A25EBPLixtfFGvCe49_eMIwuK7OQwprMu2DeNyXyHUIw

 • 8-jDBm5G1nNC2G-DW1zkdXwwasbzcxNYsPuvv329K7I25EBPLixtfFGvCe49_eMIwuK7OQwprMu2DeNyXyHUIw

 • YhLhKo-5yzIxGmjxbduUsjPw0vxvv3hvWAPXtPSVPF425EBPLixtfFGvCe49_eMIwuK7OQwprMu2DeNyXyHUIw

 • yM_t-a_rpZL3-Oq3I4pYmb56dvM9nkgfe28hd53aNKc25EBPLixtfFGvCe49_eMIwuK7OQwprMu2DeNyXyHUIw

 • SanXe64mkibyrLOo99mprUnTI6hAVNdiziIBDV8rnoovF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • g4CsFrhzsEKrCHkdYFdSYAQAZp7T2zpu4IR-fSi7Hm4vF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • JutQ_aTDzX5phnG4CnYeiGl9J77mgNS-HOU6rXYti8kvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • 1hrTNlH3WhKlysHO3Crpx0Ii-bFRwNSzIeimCdWpKREvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • 4S9fULfFTAnBcJmluCsr-7RwS7gk7vLrQYO8DI90Z6IvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • kACjh3fOPFyQjK4pZERHjNyaWixhFlrB6aTbcpkJudovF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • TkZ4JYXivBbci6e7DRsBLQc6lupMqi7FwcfwiVXLJ14vF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • n-R0pLup20OVF_jEt3IOyWyv5oQSaMXClv4kV6UDCBIvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • SkbXXumPExCb6e79obeY2MmlR3AGMZ_DFt1WJSRnpAAvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • 4xkj28Ed_kArPLW6jtveVbVHGUrKffgCGv16dFyxLmAvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • rEUdkWJqkBGu9UKvD19mpjhzNVUCWgv9vkv1FlbOqzUvF7JE8NOgB9PEsrkxEzTEt9yT5gYCmBHpPdqYj_ijQw

 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Mapa strony
 • Chmura tagów
 • Statystyka strony
 • Redakcja strony

Projektowanie stron: IntraCOM.pl