Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dotrzeć pieszo

Telefon: 32 285 50 38
E-mail:

F0xfp6u5fuBybIIRFs2K1Nqz4bxRgZhPYEn_WP4dYYY

B1yOktpPvEPDlukUGsDcxIxci7KDrDOoS7bCH1tDUK0

LGjYGCUjNwTwKKpjD4AHnuyzJxQc3tAAzjslF2wUDTw

pjfJ73U3IJP74J28yPK3IUDxso6UkOy_LMJaqgGsgJI

M6-sEVHYuEje_UmWk_7bQL33Qkv9M9LNgnqB7De_JfQ

sfOuYhfoLqaOVpng-cSPjwZ6ooqVFcqnbNUHmFx2TX8

AF6KuaG7iV2jFujnyciXJUQCjCrq2NqBzBQnXfrx-Kg

x-hdxTR6obdkn-Utm7M5I1rCVtNKqunc_H-TecvkQgs

CqUAAbfvkbl6AuegLEilf5G4fn-hIm7vtArnSLiENn8

V5A4dVxjsVvVWIWOcqpDFtPT2KglTSBVIm8xBvBwwgI

Staże

Wniosek o zawarcie umowy o organizację stażu

STAŻ obejmuje nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą według określonego programu. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Po okresie odbywania stażu Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Jak długo może trwać staż ?

Okres trwania stażu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Wyjątek stanowią osoby bezrobotne do 30 roku życia, które mogą zostać skierowane na staż na okres do 12 miesięcy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych, w wymiarze 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za należne dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed końcem okresu odbywania stażu.


Program stażu powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.

Warunki odbywania stażu


Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Ponadto bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym ani w godzinach nadliczbowych.

Natomiast o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie zmianowym.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Jak zorganizować staż?Pracodawca zapoznaje się z Regulaminem organizacji stażu przez PUP Tarnowskie Góry. W celu zorganizowania stażu pracodawca lub przedsiębiorca składa wnioseko zawarcie umowy w powiatowym urzędzie pracy, który zawiera w szczególności:

 1. dane podmiotu: nazwa lub imię i nazwisko, adres, telefon i faks, e-mail, formę prawna, rodzaj działalności, datę rozpoczęcia działalności, liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasy pracy, NIP, REGON,imię i nazwisko osoby reprezentującej;
 2. liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotny będzie odbywać staż;
 3. imię i nazwisko, stanowisko oraz wykształcenie opiekuna bezrobotnego;
 4. proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 m-ce;
 5. opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu, w tym nazwę zawodu zgodną z klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwę komórki organizacyjnej i stanowisko pracy oraz zakres zadań zawodowych;
 6. wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu.


Wzór wniosku dostępny w siedzibie urzędu lub poniżej.

Do wniosku organizator stażu załącza odpowiednią dokumentację:

 • Formularz do celów rekrutacji na formy subsydiowane;
 • Program stażu - 2 egz.Rozpatrzenia wniosków dokonuje Komisja powołana do tego celu przez Dyrektora PUP w Tarnowskich Górach.
O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko bezrobotnego, którego chciałby przyjąć na staż.
U pracodawcy staż może odbywać jednocześnie nie więcej osób bezrobotnych niż jest zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu składania wniosku.
U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Co organizator stażu wiedzieć powinien ?


Pracodawca lub przedsiębiorca, u którego bezrobotny odbywa staż :

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu- na zasadach przewidzianych dla pracowników- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, informuje właściwy urząd pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończonym stażu wystawia bezrobotnemu opinię, zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i pozyskanych umiejętnościach praktycznych;
 • na prośbę bezrobotnego udziela dni wolnych, w wymiarze 2 dni po każdych 30 dniach kalendarzowych odbytego stażu. Za ostatnie 30 dni - 2 dni wolnych udziela się przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium;

Na wniosek bezrobotnego lub z urzędu, po wysłuchaniu organizatora stażu, Starosta może rozwiązać umowę o odbycie stażu, w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania.

 

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

 

Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Tarnowskie Góry środków finansowych z Funduszu Pracy.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczenj z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160);

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dział Pokój Telefon Adres e-mail
Instrumentów Rynku Pracy 110 32 285 50 38 wew. 5
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 25703
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Mapa strony
 • Chmura tagów
 • Statystyka strony
 • Redakcja strony

Projektowanie stron: IntraCOM.pl