Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dotrzeć pieszo

Telefon: 32 285 50 38
E-mail:

-Dm9zjV0wDMDIjUMEZEqir3eDPQjPgCSepIID-Gp2wJ_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

Kf0NftlFObICHaaNwGyjTrfWo6m3WK7YCstyC2ec1SN_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

lynN7gx8K_1yF-GQivvBPz09qSsfiPmcuNH-RnpBxt5_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

rik-qz1r0kT2xqrhpwqmWH_I1u6KHonsACPG7_8VpPl_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

FMIk1VJMd_TIfPbQXec1Bs93-sXJ5xHpH6doFkjPF6d_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

xjjlR5tezDliCRm1b8Zgze424t7e6YGi2TDjvD3JZiZ_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

fJxnCeH_5Wdbx1QTH7_0Ql9S9qh-maRXp5p1BYwQIS9_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

YA5wIWDKBesokPvigU11Au1Z9X3WPqjKFM0ZbOZhw6p_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

d4WEKb6ArkXUEy9HWV8eI8E9a-Y12B7PlfWf7_L8AUB_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

cAV0ikgwHIUpQ8CbGRl7j1GJJ_0dllQfg0HVGqR9GnqIv32Kmi9p9O_0-96yhU8NO0jxVK-dwhDOhE8_Am1oUg

Strona główna » Formy aktywizacji » Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych oznacza instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych bezrobotnych oraz osób:

 • otrzymujących świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • żołnierzy rezerwy, pobierających rentę szkoleniową, pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.


Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub kwalifikacje zawodowe;
 • przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.


Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

Jak zorganizować przygotowanie zawodowe dorosłych?

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Jak długo trwa przygotowanie zawodowe dorosłych?

Praktyczna nauka zawodu trwa od 6 do 12 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.
W przypadku, gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów o systemie oświaty, w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu.

 

Co pracodawca powinien wiedzieć?

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosek o gotowości ich utworzenia, zawierające w szczególności:

 • dane pracodawcy: firmę, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności, oraz wskazanie osób upoważnionych do reprezentacji;
 • liczbę przewidywanych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, ze wskazaniem nazw zawodów, kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, których przygotowanie zawodowe dotyczy oraz formy przygotowania zawodowego dorosłych i czasu jego trwania;
 • informację o programie, według którego będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, wyznaczonego przez pracodawcę;
 • wymagania dotyczące wykształcenia, predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;
 • informację o proponowanym sposobie uzyskania przez uczestników wiedzy teoretycznej przewidzianej programem przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnej do realizacji zadań zawodowych;
 • wskazanie instytucji egzaminujących, w których może być przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający;
 • wykaz wydatków, które ponosił będzie pracodawca na uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.


Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę. W przypadku, gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.
Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Korzyści dla pracodawcy tworzącego miejsce przygotowania zawodowego dorosłych.Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez śtarostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin. Premia jest przyznawana w wysokości 400,00 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, na podstawie umowy. Kwota premii podlega waloryzacji. Jest przyznawana na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Do wniosku należy dołączyć kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia, potwierdzającego spełnienie wyżej wymienionego warunku.

 

Liczba tworzonych

miejsc przygotowania zawodowego dorosłych

Liczba uczestników

Wysokość środków

Funduszu Pracy

Przyuczenie do pracy dorosłych Praktyczna nauka zawodu Rok 2018
8 8 0 93.800,00 zł

 

Podstawa prawna:
- Art. 53a – 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U.z 2014r., poz. 497);
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/I  z 24.12.2013r.);

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dział Pokój Telefon Adres e-mail
Instrumentów Rynku Pracy 113
114
32 285 50 38 wew. 6
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe [ 9 ]
plik w formacie PDF Program przygotowania zawodowego 18-02-20 10:33 163.06KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 163.06KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek przygotowania zawodowego dorosłych (PZD) - pracodawca 18-02-20 10:30 234.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 234.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie opiekuna uczestników przygotowania zawodowego dorosłych 18-02-20 10:32 85.57KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 85.57KB) pobierz
plik w formacie PDF Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby po przygotowaniu zawodowym 17-04-05 11:15 46.53KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 46.53KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek przygotowania zawodowego dorosłych (PZD) - pracodawca 18-02-20 10:30 70.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 70.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie opiekuna uczestników przygotowania zawodowego dorosłych 18-02-20 10:31 31.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 31.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Program przygotowania zawodowego 18-02-20 10:33 49KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 49KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o skierowanie do odbycia PZD 18-02-20 09:17 186.33KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 186.33KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18-08-07 10:24 168.26KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 168.26KB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7440
 • VdB1BOnenwPZosnR-QS80cYI1WNAZI7Unv6FcSjYBuXRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • KR3uCP8vUO3Y268yt5GeKfif16SuGvd0YIT0hhJv30zRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • XOyw1AGniV1esRH8BvstwJmjzUOVZJdHqmy8JLpxcwfRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • mtyDDy5F72ewrzeKTQFFXaHftfB6-IXkOebsjSG90_vRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • tGY7lGtVJAeJn9QLbuu4r7S_ggnTUbUgYPgyqRaZY-jRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • Oh2mcOhRhi0_nECycHIpUTNvsxSP0VOl_HUopKze4CnRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • CaO6QJEOx3TrkFnupwSBxq8_xXHXE7PjRx5G2ag4mwjRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • JykJfkpEuZXMfLT9X4JIKGiZnQattjeRgKPOS0v32UXRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • FWMwr97QrvvNG-mJdltcH13uXzzIe-YkhpRQoFeJaqzRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • ZAhRK8TW8yVHbT-EXKh2UBZYUiKp5K5d0ux6bVvQlMB_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • z0zAUVifhERsAc-E7tbzHDXVyW3SbfqgDWz9JN598c9_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • j6xq07WJ_wdoGM9HXgkDvq5ZspmI9LQdcWhjtE3XUQR_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • v6K9G6awE0WDbppn0Eqx59_tDAJTS2Gq-HDZIF1ZjjF_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • mWrPFYyRffGt84wjnhP2mpSSGS5ejuXxR4XBujwGxdN_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • 3a43oNu_HoNt_bFF1iaSSSVzPmEJ_ee97acr0jR--Xx_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • YtQ57wDV5L_nreIhFKSkK4D8BPIBVww6k4jUmE3dDW5_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • t6JF7sxG6MKvXRFK1fPkXrWkXzBtrhu6LASxRpIl2NV_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • xCgdoMUpXFBPak-CLIRR4ldH7lf6JPCPyfKRPFg3pcJ_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • v_K8py9esuq0VtirMtiqvvEM8VKFjs5KGRYHGlDtv9t_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • qnpe6-tcbIKesjy1jPg5jItbB6TZ4ByBGI_QqudZSmd_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Mapa strony
 • Chmura tagów
 • Statystyka strony
 • Redakcja strony

Projektowanie stron: IntraCOM.pl