Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dotrzeć pieszo

Telefon: 32 285 50 38
E-mail:

wroRQk8cfAJgcLuTwuA9iMNRJ3EIzoun6ibo9CPnInqFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

eaZefXOOLiQVnrfD2d9oAonoLYo5EGdfWApB6BNjULuFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

qWrtGL-vVyPWTzywC562QOEj5Tr8iANghGZgNnhU0_OFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

odT2l2wQNcEcv4Z88IJaTXkUaFQ9Eu_YBeNnwzJPhM-FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

i8BoJYuynY9vTkSQMyQTFfPErGcDKhm5Fqo7R4eWD16FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

7rGKVLCDOSp5u1JDi0At6QE4Cj3C20WoX4J-hKweBp-FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

LKLRy6LRgsGE5hZQCrFsxtvlk17Ug_JL0zph1Xx604OFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

8Kbjs6tIv8SyqRsZ0dkKlLd81ceJ9Wyy3x-2BCVScE-FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

CGq4HgRnl3mf8CkHqoCsfsLa8YTYtH-qX2ZgogG50B6FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

z4X0Lao8v_ikxNUtWmW4VKaQMmluAg66xDNCqVOi8hYmvLqYB8z4Xgl8bIAgytSfGBY-t6nQczWlD7m1snhbow

Strona główna » Formy aktywizacji » Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą.
Starosta, kierując bezrobotnego do prac interwencyjnych, ma obowiązek wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy.

Korzyści dla pracodawcy wynikające z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych na okres 6 lub 12 miesięcy

Pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, Starosta zwraca część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca zatrudni bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres 6 miesięcy, Starosta zwraca mu część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego w wysokości wcześniej uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę.


Możliwe jest wydłużenie okresu refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych na okres do 12 miesięcy, jeżeli refundacja obejmuje koszty za co drugi miesiąc zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.


Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych, trwających co najmniej 6 miesięcy, zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres kolejnych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, Starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia warunku.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Niewywiązanie się z tego warunku lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
W przypadku rozwiązania umowy o prace przez skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, o którym mowa powyżej, Starosta kieruje innego bezrobotnego. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskana pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Korzyści dla pracodawcy wynikające z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych na okres 12 lub 18 miesięcy

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy, przez okres do 12 miesięcy, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego kosztów wypłacanego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości wcześniej uzgodnionej, jednak nie wyższej niż kwota zasiłku.
Możliwość refundacji przez okres do 18 miesięcy istnieje w przypadku, gdy zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu objętego refundacją. Nie wywiązanie się z tego warunku pociąga za sobą konsekwencje wskazane powyżej.

Dla skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Bezrobotnych powyżej 50 roku życia Starosta może skierować do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Istnieje możliwość wydłużenia do 4 lat okresu refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Wtedy refundowane mogą być koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.
Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia emerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pomoc publiczna

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielania zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864);

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dział Pokój Telefon Adres e-mail
Instrumentów Rynku Pracy 110 32 285 50 38 wew. 5
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11587
 • TX6iCgw6zK0ahYDTJPOk_mYsIPSvzXywyGAo0xNBv4mgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • KsVUuL47nXmcJBU4utwbZGpgx55-SQ5oslar3l4oBYGgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • 41VWYXzsTtZK6ieugskHrt7mUp5xWjxKpWhz7PKjYO-gXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • YCeECD6lDoMd9yqFMAJDio8q7TfJeRNJvQJtHqKaocGgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • FP6CNNG7bdGfOS5oKgnKdQ-9Y7hhtRrxmch3iZkMuWigXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • cK6F3xfp5e2XpmW6wXRjCLtlaY-qDY8-olJWJvTEOpagXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • qKL83ibr45r1mv7RkSiTMGt-9kEyUzUFWVGcln8JRJmgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • whRCCbpDth1rp_5wuXbpm7g_MTGtllkou0DxApErsGKgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • rN27Cup0nbDC7xrjdRYA0Tsu-pVBl6eWKImoGS-uhNWgXsNFguJIqiogiNTLByvNuPkLeGF-nOvha01JDRy2Jw

 • OXnq7xU2aMr9jpB-ixVsFiwz4JiY0DArw2F1rL0VKJaFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • NsUOvyN-G-tEBR8bAWKDBbGHN9Plnfc2wva4ty6f8N6FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • Jq6QVIqkEPDQvFG6AHW48ekYhfUgyjOlmJeir8Wr6GaFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • ax71TXmofm-uxktEVXxB48MKSQkWvMi5e8ogz4x8nA-FXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • C46TENfNC-jxl9SGRiNwKtF7bPNQB1poie43wd6M8UmFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • ePUA_oe-EaTtLrY2ugANZ7SzQUcvQD7WVXAPScpl8lGFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • Fl83MtV0Mv_e7-zmM82WbexxHA7vlevX4iMo_Kqw-DiFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • b5-xt3SIILA7aTexTCIQykWVvrPfHzU1TPEEGbRxkKuFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • 3ijDvJN4If5WnZ4i375FEa5t2uPQgQ3KfBPHB2dlpOWFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • 8H0eQseficV9njJbAeLKUh8LrWzG-v9SC1xCR6fAuBuFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • F379lPqIaa4Q1I1OTugZW5enRyNpyBLrC52C9gLkuTOFXpC_xX5uq2eL6BzsJ6_Vf7VHra9yynKIHSvPJfld0w

 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Mapa strony
 • Chmura tagów
 • Statystyka strony
 • Redakcja strony

Projektowanie stron: IntraCOM.pl