Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dotrzeć pieszo

Telefon: 32 285 50 38
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych

(2017-12-18)

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA  OFERT

na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach oraz dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w 2018 roku lub do wykorzystania kwoty 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich dla:

 1. Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w zakresie medycyny pracy w stosunku do których rodzaj i zakres badań wynikał będzie z charakterystyk poszczególnych stanowisk pracy zawartych w skierowaniach na badania na danym stanowisku pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067).
  Zakres badań wstępnych, okresowych i kontrolnych każdorazowo będzie obejmować: morfologię krwi – hematokryt, hemoglobina, krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi, OB, cholesterol HDL i LDL, cukier, mocz, okulistę oraz RTG klatki piersiowej.
  Na zlecenie lekarza wykonanie innych badań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zaistnienia okoliczności powodujących właściwe zdiagnozowanie.
 2. Osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, a w szczególności kierowanych do odbycia stażu, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz kierowanych na badania w celu stwierdzenia zdolności do wykonywania pracy.

Miejscem wykonywania usług medycznych z zakresu medycyny pracy musi być miasto Tarnowskie Góry, dzielnica śródmieście (centrum).
Badaniami lekarskimi będzie objętych około 700 osób. Osoby będą kierowane przez Zamawiającego sukcesywnie, w zależności od potrzeb, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r. bądź do wykorzystania kwoty 30.000,00 zł. Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeń z powyższego tytułu.
Wykonawca zapewni ciągłość w świadczeniu usług w zakresie wykonywania badań lekarskich we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) przez cały okres obowiązywania umowy w godzinach co najmniej od 08.00 do 14.30.
Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy świadczone będą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.1184 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (Dz. U. z 2006 r., Nr 42, poz. 292),
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 250 z późn. zm.).

Każde badanie lekarskie musi zostać zakończone wydaniem stosownego dokumentu (np. zaświadczenia, orzeczenia), w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Ww. dokumenty będą wydawane w następujących przypadkach:

 1. utraty przez osobę skierowaną na badania zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 43 pkt 2 kp),
 2. konieczności przeniesienia osoby skierowanej na badania do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (art.55 § 1 kp),
 3. stwierdzenia, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej (art. 179 § 1 kp),
 4. konieczności potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 kp),
 5. stwierdzenia u osoby skierowanej na badania objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej (art. 230 § 1 kp),
 6. stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u osoby skierowanej na badania, która uległa wypadkowi przy pracy lub u której stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie została uznana za niezdolną do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 231 kp),
 7. stwierdzenia zdolności osoby do wykonywania pracy, prac społecznie użytecznych, do odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, do uczestnictwa w szkoleniu,
 8. określenia szczególnych predyspozycji psychofizycznych, wymaganych do wykonywania zawodu i umożliwiających wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, jeżeli odpowiednie przepisy takich opinii wymagają.

Wynagrodzenie za poszczególne świadczenia zdrowotne należy podać w formularzu ofertowym.
W przypadku konieczności wykonania badań nieustalonych w formularzu ofertowym Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zwrócić koszty badań do wysokości określonej w cenniku obowiązującym u Wykonawcy dla klientów indywidualnych. Cennik dla klienta indywidulanego obowiązujący u Wykonawcy należy dostarczyć wraz z ofertą. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy cennik taki ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go do 7 dni roboczych od wprowadzonych zmian.
W przypadku braku możliwości wykonania przez Wykonawcę niektórych badań (w szczególności badań specjalistycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich) albo w przypadku choroby czy też urlopów osób, którymi posługuje się Wykonawca, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania badań przez Wykonawcę osobom trzecim, posiadającym odpowiednie uprawnienia, jednak miejscem wykonania tych badań będzie miasto Tarnowskie Góry.
Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. wykonania badań lekarskich niezwłocznie, tj. w dniu zgłoszenia się skierowanej przez Zamawiającego osoby, a w przypadku konieczności wykonania badań specjalistycznych wydania w tym dniu skierowania na specjalistyczne badania lekarskie;
 2. wydania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań bądź o przeciwwskazaniach lekarskich do pracy na określonym stanowisku w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się skierowanej przez Zamawiającego osoby na badania lekarskie.

Skierowanie na badania lekarskie wydane przez Zamawiającego jest ważne 14 dni, tzn. jeżeli do Wykonawcy zgłosi się osoba ze skierowaniem wydanym z datą sprzed 14 dni, to jeżeli Wykonawca wykona badania lekarskie tej osobie wówczas Zamawiający nie zapłaci za te badania.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia do uzyskania w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach lub pod numerem tel. 32 285 50 38.

Wartość zamówienia została przewidziana poniżej 30 tys. euro.

Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach
ul. Towarowa 1 w pokoju nr 321 sekretariat do dnia 22.12.2017 roku do godz.15.30 w wersji papierowej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z cennikiem dla klienta indywidulanego obowiązujący u Wykonawcy. W przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
plik w formacie DOC Formularz ofertowy 17-12-21 09:01 46KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 46KB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 198075
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Mapa strony
 • Chmura tagów
 • Statystyka strony
 • Redakcja strony

Projektowanie stron: IntraCOM.pl