Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dotrzeć pieszo

Telefon: 32 285 50 38
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

(2017-09-28)

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków
z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie
od 28 września 2017 roku do 04 października 2017 roku

Aby skorzystać ze środków KFS Pracodawca musi spełnia co najmniej jeden priorytet wydatkowania środków KFS ustalony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz co najmniej jeden priorytet wydatkowania środków KFS ustalony przez Radę Rynku Pracy.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury),
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 Pracodawca powinien posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:

 1. W przypadku sektora przetwórstwa przemysłowego (sekcji C w nomenklaturze PKD) są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:
  10 - produkcja artykułów spożywczych,
  11 - produkcja napojów,
  12 - produkcja wyrobów tytoniowych,
  13 - produkcja wyrobów tekstylnych,
  14 - produkcja odzieży,
  15 - produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
  16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcji wyrobów ze słomy
  i materiałów używanych do wyplatania,
  17 - produkcja papieru i wyrobów z papieru,
  18 - poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  19 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
  20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
  21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
  23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
  24 - produkcja metali,
  25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
  26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  27 - produkcja urządzeń elektrycznych,
  28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
  30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
  31 - produkcja mebli,
  32 - pozostała produkcja wyrobów,
  33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

   

 2. W przypadku sektora transportowego i gospodarki magazynowej (sekcja H w nomenklaturze PKD) są to kody PKD rozpoczynające się od następujących liczb, odpowiednio:
   49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,
   50 - transport wodny,
   51 - transport lotniczy,
   52 - magazynowanie i działalność wspomagająca transport,
   53 - działalność pocztowa i kurierska.

  UWAGA:
  Nie kwalifikują się do korzystania ze środków KFS w ramach powyższego priorytetu firmy klasyfikowane
  w poniższych sekcjach, działach bądź grupach, czyli z kodem dla przeważającego rodzaju działalności rozpoczynającym się od liczb, odpowiednio:
  33.1 - firmy zajmujące się wykonywaniem generalnych przeglądów i napraw środków transportu,
  z wyłączeniem pojazdów samochodowych
  42 – firmy zajmujące się budową, utrzymaniem i naprawą dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk,
  45.20 – firmy zajmujące się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych,
  77.1 i 77.3 – firmy prowadzące wynajmem środków transportu bez kierowcy lub załogi.

   

 3. W przypadku sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (sekcja Q w nomenklaturze PKD) są to kody PKD dla przeważającego rodzaju działalności zaczynające się od następujących liczb:
  86 - opieka zdrowotna,
  87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
  88 - pomoc społeczna bez zakwaterowania.

  UWAGA:
  Nie będą finansowane ze środków KFS staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 2 Pracodawca powinien udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa.
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach przy ocenie wniosków będzie opierał się na zawodach deficytowych określonych w:

Ponadto przy wyborze kierunków kształcenia ustawicznego będzie również brany pod uwagę charakter
ww. usługi i jej kluczowe znaczenie do funkcjonowania lokalnego rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego
i ekonomicznego powiatu.

W związku z dużym zainteresowaniem pracodawców ww. formą wsparcia ustalono z przedstawicielami organizacji pracodawców oraz przedstawicielami organizacji zawodowych następujące limity:

 1. Ograniczenie kwoty przyznanej na szkolenie – 4.000,00 zł;
 2. Uwzględnienie w procesie wyboru wniosków szkoleń wyłącznie zawodowych.Przy rozpatrywaniu wniosków Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów - posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS.
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 185035
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Mapa strony
 • Chmura tagów
 • Statystyka strony
 • Redakcja strony

Projektowanie stron: IntraCOM.pl