Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dotrzeć pieszo

Telefon: 32 285 50 38
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Zaproszenie do składania ofert - prowadzenie i obsługa bankowa Funduszu Pracy

(2017-08-21)

Z A P R O S Z E N I E   D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T
na prowadzenie i obsługę bankową Funduszu Pracy
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach


Wykonawca zobowiąże się względem Urzędu:

 1. do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na zlecenie Urzędu rozliczeń pieniężnych,
 2. do zapewnienia Urzędowi dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Urząd, a także do zapewnienia Urzędowi dostępu do informacji bankowej oraz do realizowania dyspozycji Urzędu,
 3. do realizacji wpłat i wypłat gotówkowych,
 4. do otwarcia w ciągu jednego dnia roboczego i prowadzenia rachunków bankowych złotowych i walutowych (bieżących i pomocniczych) Urzędu,
 5. do zapewnienia prowadzenia rachunków bankowych utworzonych dla celów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej według wymogów narzuconych przez instytucje przekazujące ww. środki,
 6. do zapewnienia miesięcznego oprocentowania zgromadzonych środków na rachunkach bankowych Urzędu – w ofercie należy podać wysokość oprocentowania; odsetki z oprocentowania rachunków bankowych będą przekazywane na właściwy rachunek bankowy – w ofercie należy podać częstotliwość i termin naliczania opłat (np. ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca),
 7. do realizacji poleceń przelewu wewnątrz banku oraz innego banku w formie elektronicznej lub papierowej, realizacji tytułów wykonawczych,
 8. do wykonywania wpłat gotówkowych w kasie banku przez klientów wpłacających na rachunek Zamawiającego,
 9. do wydawania, potwierdzania czeków gotówkowych, ich realizacji przez posiadaczy rachunków lub udostępnienia możliwości korzystania z dyspozycji wypłaty,
 10. do wydawania wyciągów bankowych dla wszystkich rachunków co najmniej 1 raz dziennie oraz wg potrzeb (forma papierowa lub elektroniczna),
 11. do potwierdzania stanu salda,
 12. do zapewnienia elektronicznego systemu obsługi bankowej umożliwiającego realizację zleceń płatniczych (krajowych i zagranicznych) dla wszystkich rachunków bankowych, jego instalację oraz serwis, przy czym praca w tym systemie powinna obejmować co najmniej:
  • składania poleceń przelewu wewnętrznych i do innych banków,
  • dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
  • zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
  • przegląd zrealizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
  • wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd.,
  • generowanie raportów obejmujących czynności dokonane w danym dniu,
  • eksport i import danych do i z systemów finansowo-księgowych Urzędu,
  •  pobieranie wyciągów bankowych,
  • uzyskanie pełnej i szybkiej informacji o usługach bankowych oraz kursach walut,
 13. do dostosowania systemu bankowości elektronicznej do współpracy z systemami
  finansowo-księgowymi i płacowymi Urzędu (format plików przelewów ELIKSIR),
 14. do przeszkolenia osób do pracy w elektronicznym systemie bankowym,
 15. w razie awarii elektronicznego systemu bankowego do zapewnienia usługi typu „teleserwis”, umożliwiającej uzyskanie informacji o stanie rachunków, udzielanej telefonicznie,
 16. do wydawania opinii bankowej o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń,
 17. do uznania i obciążania rachunków bankowych w dniu operacji,
 18. do realizowania wypłat gotówkowych zasiłków i innych świadczeń wyłącznie do rąk bezrobotnego, potwierdzonej czytelnym podpisem po okazaniu dowodu osobistego,
 19. do realizowania wypłat gotówkowych osobie upoważnionej na podstawie upoważnienia udzielonego przez bezrobotnego potwierdzonego podpisem pracownika Urzędu oraz pieczęcią Urzędu.


Wykonawca musi posiadać w granicach administracyjnych miasta Tarnowskie Góry siedzibę lub oddział (placówkę) – celem zapewnienia możliwości dostarczenia i odebrania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą bankową Urzędu, otwartą w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wykonawca powinien zapewnić obsługę klientów tut. Urzędu w punkcie kasowym oddalonym od siedziby Urzędu w odległości nie większej niż 1 km. W punkcie dokonywane będą wypłaty w gotówce dla osób bezrobotnych nieposiadających rachunku bankowego. Wypłata świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych będzie wykonywana przez co najmniej 2 dni robocze w miesiącu, ustalone przez tut. Urząd w godzinach od 9.00 do 14.00.


Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 w pokoju nr 321 sekretariat do dnia 31.08.2017 roku do godz.15.30 w wersji papierowej. W przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową decyduje data wpływu oferty do tut. Urzędu.

Przy ocenie ofert Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach będzie brał pod uwagę m.in. koszty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych (m. in. opłaty, prowizje, odsetki) oraz lokalizację punktu kasowego.

W ofercie należy podać kwotę brutto realizacji zamówienia.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 185040
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Mapa strony
 • Chmura tagów
 • Statystyka strony
 • Redakcja strony

Projektowanie stron: IntraCOM.pl