Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dotrzeć pieszo

Telefon: 32 285 50 38
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

Zapytanie ofertowe dot. badań lekarskich w ramach RPO WSL 2014-2020

(2017-03-14)

 

Tarnowskie Góry, dnia 14.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE BADAŃ LEKARSKICH

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.07.02.00-24-0067/17 pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (III)” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwracam się z zapytaniem dotyczącym usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach w latach 2017 i 2018 lub do wykorzystania kwoty 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje:

 1. ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry
NIP 64 22 13 588
2. TRYB POSTĘPOWANIA: Zamówienie udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – wartość zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, a w szczególności kierowanych do odbycia stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.

Miejscem wykonywania usług medycznych z zakresu medycyny pracy musi być miasto Tarnowskie Góry, dzielnica śródmieście (centrum).
Badaniami lekarskimi będzie objętych około 168 osób. Osoby będą kierowane przez Zamawiającego sukcesywnie, w zależności od potrzeb, od dnia zawarcia umowy
do 31.12.2018 r. bądź do wykorzystania kwoty 6.000,00 zł. Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeń z powyższego tytułu.

Wykonawca zapewni ciągłość w świadczeniu usług w zakresie wykonywania badań lekarskich we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) przez cały okres obowiązywania umowy w godzinach co najmniej od 08.00 do 14.30.

Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy świadczone będą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.1184),
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią (Dz. U. z 2006 r., Nr 42, poz. 292),
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
  i kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 949 z późn. zm.).

Każde badanie lekarskie musi zostać zakończone wydaniem stosownego dokumentu (np. zaświadczenia, orzeczenia), w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wynagrodzenie za poszczególne świadczenia zdrowotne należy podać w cenniku usług medycznych. W przypadku konieczności wykonania badań nieustalonych
w cenniku usług medycznych Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zwrócić koszty badań do wysokości określonej w cenniku obowiązującym u Wykonawcy dla klientów indywidualnych. Taki cennik będzie dostarczony przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy, a jeżeli w trakcie obowiązywania umowy cennik taki ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go do 3 dni roboczych od wprowadzonych zmian.
W przypadku braku możliwości wykonania przez Wykonawcę niektórych badań (w szczególności badań specjalistycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich) albo w przypadku choroby czy też urlopów osób, którymi posługuje się Wykonawca, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania badań przez Wykonawcę osobom trzecim, posiadającym odpowiednie uprawnienia, jednak miejscem wykonania tych badań będzie miasto Tarnowskie Góry.
Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1. wykonania badań lekarskich niezwłocznie, tj. w dniu zgłoszenia się skierowanej przez Zamawiającego osoby, a w przypadku konieczności wykonania badań specjalistycznych wydania w tym dniu skierowania na specjalistyczne badania lekarskie;
 2. wydania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań bądź o przeciwwskazaniach lekarskich do pracy na określonym stanowisku w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się skierowanej przez Zamawiającego osoby na badania lekarskie.

Skierowanie na badania lekarskie wydane przez Zamawiającego jest ważne 14 dni, tzn. jeżeli do Wykonawcy zgłosi się osoba ze skierowaniem wydanym z datą sprzed 14 dni, to jeżeli Wykonawca wykona badania lekarskie tej osobie wówczas Zamawiający nie zapłaci za te badania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych

4. MIEJSCE I CZAS SKŁADANIA OFERT: Oferty na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania wraz z cennikiem usług medycznych należy przesyłać do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 15.30 w wersji papierowej na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1.
5. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny:


Najniższa oferowana wartość spośród zakwalifikowanych
ofert za badanie pracownika biurowego
C1 = ------------------------------------------------------------------- *50 pkt
Wartość za badania pracownika biurowego badanej oferty


Najniższa oferowana wartość spośród zakwalifikowanych
ofert za pozostałe badanie
(suma wszystkich pozycja cennika usług medycznych
bez badania pracownika biurowego)
C2 = ------------------------------------------------------------------- * 50 pkt
Wartość za pozostałe badania badanej oferty
(suma wszystkich pozycja cennika usług medycznych
bez badania pracownika biurowego)

 

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która w sumie za wszystkie kryteria uzyska największą liczbę punktów.

6. KORESPONDENCJA W TRAKCIE TRWANIA POSTĘPOWANIA: W trakcie postępowania w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt
z Panią Bożeną Twarkowską tel. 32 285 50 38 wew. 125.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
plik w formacie DOC Formularz ofertowy RPO 17-03-14 15:31 61.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 61.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Formularz ofertowy RPO 17-03-14 15:31 142.24KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 142.24KB) pobierz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 173582
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Mapa strony
 • Chmura tagów
 • Statystyka strony
 • Redakcja strony

Projektowanie stron: IntraCOM.pl